گردش روشنک عجمیان در ایران مال + عکس

سینما برتر: روشنک عجمیان بازیگر سینما و تلویزیون برای اینتشار این عکس از شعر سید علی صالحی کمک گرفت:
گردش روشنک عجمیان در ایران مال+عکس

«همگان به جست‌ و جوی خانه می‌ گردند
من کوچه‌ ی خلوتی را می‌ خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن»

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی