افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت: یاسوج/سی سخت ِزیبا /چشمه میشی

 

افسانه بایگان