مارال فرجاد تصویری از محل کارش را منتشر کرد.

 

مارال فرجاد