سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: امکان داشت ماهم یک جور دیگه به دنیا مى آمدیم…بایک فیزیک متفاوت…یک شکل دیگه… پس به همه تفاوت ها زیبا نگاه کنیم و احترام بگذاریم…کلمه هاى آخى ،طفلکى،بیچاره،بدبخت،و… هیچ مشکلى را نه تنها حل نمى کنه بلکه بیشتر حال بقیه را خراب مى کنه…یادبگیریم در مواجهه با تفاوت ها عادى رفتار کنیم بدون ترحم …همه حق دارن در جامعه عادى زندگى کنن بدون سنگینى نگاه هاى عجیب.

خاله سارا